Números cardinales, números ordinais

Números

Números: como dicir- Fraccións, Decimales, cero, Cálculos falados ...

Números cardinales


0 cero 1 un 2 dous 3 tres
4 catro 5 cinco 6 seis 7 sete
8 oito 9 nove 10 dez 11 once
12 doce 13 trece 14 catorce 15 quince
16 dezaseis 17 dezasete 18 dieciocho 19 dezanove
20 vinte 21 vinte e un 22 vinte e dous 30 trinta
40 corenta 50 cincuenta 60 sesenta 70 setenta
80 oitenta 90 noventa 100 cen
101 cen (e) un
102 cen (e) dous 1,000 mil
10,000 dez mil 100,000 cen mil
1,000,000 un millón 1,000,000,000 mil millóns

Números ordinais

1st primeiro 2nd segundo 3rd terceiro 4 cuarto 5éimo quinto
6é sexto 7éimo sétimo 8éimo oitavo 9éimo noveno 10 décimo
11éima undécima 12éima duodécima 13ima décima decimocuarta 14éima decimocuarta
15 decimonoveno 16 decimonoveno 17 decimoséptimo 18 decimoctavo
19éimo XIX 20éimo XX 21óculo XXI 22imo vinte segundo
30 treinta 40 treinta XXXX xxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
80o oitavo 90 decimonoveno 100o centésimo
101st cen (e) primeiro 102nd cen (e) segundo
1,000é unha milésima 10,000éima dez mil 100,000ima centenaria
1,000,000 unha millonésima 1,000,000,000 unha milionésima

Números impares 1, 3, 5, 7, etc.
Números pares 2, 4, 6, 8, etc

+ plus
- menos
x veces
/ dividida pola
= iguais

1 un
2 dous
3 tres
4 catro
5 Eve
6 seis
7 sete
8 oito
9 nove
10 dez
11 once
12 doce
13 trece
14 catorce
15 quince
16 dezaseis
17 dezasete
18 dezaoito
19 dezanove
20 vinte
21 vinte e un
22 vinte e dous
30 trinta
40 corenta
50 cincuenta
60 sesenta
70 setenta
80 oitenta
90 noventa
100 a / cen
101 a / cen e un
140 a / cento corenta
200 douscentos non dous centos
1,000 a / mil
1,050 a / mil e cincuenta
1,250 a / mil douscentos cincuenta
2,000 dous mil
100,000 a / cen mil
1,000,000 a / un millón
2,000,000 dous millóns non dous millóns

En gran número (máis de 999), escriba unha coma (,) entre miles e centos, por exemplo 11,000 e entre millóns e miles, por exemplo 3,000,000.